Skip to main content

TOHUM OTİZM VAKFI KVKK GENEL AYDINLATMA METNİ

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ile Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi (“Tohum Otizm”) Kişisel Verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde açıklanan kapsamda işleyebilecektir.

1. Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Tohum Otizm: Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ve Tohum Otizm Vakfı İktisadi İşletmesi’ni,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

2. Veri Sorumlusu

Kişisel Verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Tohum Otizm tarafından, KVKK uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel Verileriniz, KVKK’nın 4, 5 ve 6. maddeleri uyarınca;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde aşağıda sıralanan amaçlar kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Tohum Otizm’in aşağıda yer alan faaliyetleriyle bağlantılı olacak şekilde işlenebilecektir:

 • Tohum Otizm’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve uygulanması,
 • Tohum Otizm tarafından sunulan hizmet ve gerçekleştirilen aktivite, proje ve çalışmalar hakkında ilgili kişilere bilgilendirme yapılması,
 • Tohum Otizm’in program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Tohum Otizm tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tohum Otizm’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve uygulanması,
 • Tohum Otizm’in ve Tohum Otizm iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması,

Tohum Otizm’in Veri Sahibi’nin Kişisel Verilerini işleme amacı, yukarıdaki amaçlardan ibaret olup Tohum Otizm, Kişisel Verilerin işlenmesi bakımından işbu amaç ve dayanağın dışına çıkmayacaktır.

6. İşlemeye Tabi Olan Veriler

Tohum Otizm, yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak, e-bülten alıcıları, tarafımızla temasa geçen internet sitesi ziyaretçileri, müşteri, çalışan, bayi ve yetkililerine ilişkin aşağıda belirtilen Kişisel Verileri toplayabilmekte ve işleyebilmektedir:

 1. Ad, soyad bilgisi;
 2. Ev adresi, iş adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileri;
 3. Cinsiyet bilgisi;
 4. Okul ve meslek bilgisi;
 5. Özel nitelikli kişisel veriler, fotoğraf, video, parmak izi vb. gibi biyometrik ve genetik verileri.

7. Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan Kişisel Verileriniz, Tohum Otizm’in yukarıda sayılan amaçları dahilinde ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarım şartları kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilecektir.

8. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz Tohum Otizm tarafından fiziksel ve elektronik ortamda yukarıda sayılan amaçlar dahilinde işlenmek için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerine uygun şekilde toplanabilmektedir.

9. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel Veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
a. Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b. Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
c. Kişisel Verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
d. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
e. Kişisel Verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
f. Kanunun 7. maddesi çerçevesinde Kişisel Verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
g. 4.e ve 4.f bölümleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
h. İşlenen Kişisel Verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
i. Kişisel Verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması için Kişiler Verilere ilişkin olarak kimlik bilgileriniz ile birlikte taleplerinizi [email protected] adresine, güvenli elektronik posta, mobil imza veya elektronik posta vasıtasıyla veya “Merkez Mah. Sıracevizler Cad. Zülfikarlar İş Hanı No:27 Kat.3  34380 Şişli/İstanbul/Türkiye” adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

[vc_empty_space]