EĞİTİME UZANAN YOL PROJESİ-EĞİTİM MATERYALLERİ İHALESİ SÜRESİ 15 GÜN UZATILMIŞTIR

Print
17/11/2017

Tarih    : 05.12.2017

Sayı     : 1627

            Konu   :Teklif Vermeye Davet

 

Sayın Yetkili,

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında doğrudan yatırım mekanizması ile fonlanan Eğitime Uzanan Yol Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan Ardahan, Kars, Yozgat, Erzincan, Giresun, Ankara, Sivas, Kırıkkale, Kütahya, Balıkesir ve Edirne illerindeki 33 özel Eğitim Sınıfının Özel Eğitim Materyallerinin temini, yüklenmesi, nakliyesi ve indirilmesi ve teslimi ihale yoluyla tedarik edilecektir. 

Bu kapsamda Tohum Otizm Vakfı, tarafından bu proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve satın alınacak malların temini için teklif vermeye davet edilmektesiniz. Teknik Şartname Ek 1’de verilmektedir.

Bu davet mektubunda yer alan tüm kalemler için teklif vermeniz gerekir. Sözleşme bir bütün olarak değerlendirilecektir.

Teklif bir orijinal dosya olarak sunulacaktır. Teklifle birlikte teknik belgeler ve katalogları, söz konusu her bir kaleme ilişkin diğer basılı materyal ve temin edilecek mallar için bakım ve onarım hizmeti sağlayacak firmaların ad ve adres bilgileri de sunulacaktır.

Aşağıda listeli belgeler teklif ile birlikte sunulacaktır. Teklif isteme dokümanındaki şartları sağlayan en düşük teklif sahibi aşağıdaki belgelerin orijinallerini sunacak ve akabinde sözleşme yapılacaktır.  Sözleşme Makamı belgeleri sağlayamayan teklif sahipleri ile sözleşme imzalamayacaktır.

1.      Tebligat Adresi (Kanuni ikametgâh belgesi),

2.      Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

3.      İmza Sirküleri,

4.      Vekâleten ihaleye katılım sağlanması halinde, teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri ( sözleşme yıl içinde alınmış),

5.      Vergi Levhası (fotokopi),

6.      Vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumlarına borcu olmadığını gösterir belge. Yapılandırılmış borcu olan teklif sahipleri, ilgili taraftan aldıkları resmi yazıları teklif dosyasına eklemelidir.

7.      Ek 4’de verilen formata uygun olarak düzenlenmiş ve teklif bedelinin %5 (yüzde beş)’i tutarında Banka Geçici teminat Mektubu .

 

Tekliflerinizin kapalı zarf içinde en geç 20.12.2017 günü saat 11:00 kadar Teknik Şartnamede belirtilen koşullarda aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve kuryeden kaynaklanan gecikmelerden Tohum Otizm Vakfı sorumlu değildir. Teklifler, belirtilen adreste teklif sahiplerinin temsilcileri huzurunda saat 11:30’da açılacaktır.

Mal alımına ilişkin Diğer Şartlar aşağıdaki gibidir:

ÖDEMELER: Ödeme TL cinsinden Tedarikçinin bildireceği banka hesabına yapılacaktır.  Teslim adreslerinde malların kabulünü takiben teslimat yapıldığını gösteren evraklar karşılığında fatura bedelinin tamamı 30 gün içinde ödenecektir.

GARANTİ Teklif edilen mallar için geçici kabul tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle Üretici Garantisi verilmelidir.

GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklifin geçerlilik süresi, son teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) gün olmalıdır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                   Aylin Sezgin

                                                               Vakıf Başkan Yardımcısı

Adres:

Merkez Mahallesi Sıracevizler Caddesi Zülfikarlar İş Hanı

Kat:3 Şişli İstanbul

Tel: 0212 244 75 00

Faks: 0212 244 75 04

EKLER:

1)    Teknik Şartname

2)    Teklif Formu

3)    Teklif Sahibinin Beyanı

4)    Geçici Teminat Mektubu Formu

5)    Sözleşme Formu

6)    Mali Kimlik Formu

7)    Değerlendirme Tablosu